Forrige side: Kontakt

 

Vilkår og betingelser

Denne siden kan du lagre, kopiere eller skrive ut (åpner i ny fane).

Beskrivelse av tjenestenes viktigste egenskaper/funksjon:

Healing / Fjernhealing: Å gjøre healingkraften tilgjengelig for klienten slik at denne gis mulighet til å sette i gang sin egen helbredelsesprosess.
Regresjons- og Healingreise / QHHT: Å legge til rette for at klienten gjennom de teknikker som anvendes kan oppnå en avslappet tilstand av transe som gjør det er mulig å huske/gjenoppleve tidligere opplevelser, samt ha tilgang på informasjon fra et høyere nivå av bevissthet hos dem selv.
Kinesiologi: Å identifisere ubalanser eller blokkeringer i kroppen ved hjelp av muskeltesting og avbalansere disse ved å stimulere punkter/energibaner i kroppen, anvende mentale teknikker, fysiske øvelser, naturmidler og/eller gi kostholdsveiledning.

Avhengig av tjenestens art innebærer det i tillegg anvendelse av personlige egenskaper, kunnskaper og erfaringer jeg har for å kunne hjelpe klienten best mulig i forhold til dennes behov og situasjon. På generelt grunnlag må kvaliteten og egenskapene på tjenestene som leveres, vurderes av den enkelte kjøper sett i forhold til informasjonen som finnes på matrixhealing.no.

 

VENNLIGST GJØR DEG KJENT MED- OG GODTA GJELDENDE VILKÅR OG BETINGELSER FØR BESTILLING:

Virkninger/resultater: Matrixhealing.no gir av naturlige årsaker ingen form for resultatgaranti da det ikke er mulig å si om-, i hvilken grad eller på hvilken måte behandlingen er til hjelp. Healing er uansett metode, alltid en individuelt betinget prosess som avhenger av en rekke ulike faktorer. Eventuelle virkninger kan manifestere seg umiddelbart eller over lengre tid.

Personvern: Matrixhealing.no utleverer ingen personlig informasjon om klienter til tredjeparter. Det eneste som føres og oppbevares av informasjon på papir er et klientkort/journal. Klienter har rett til å be om å få se journalen sin og/eller få den slettet. Klienters epost-adresser benyttes kun for å sende epost til eier i forbindelse med svar på henvendelser eller til oppfølging om/når klienten har godkjent dette. I forbindelse med tjenesten «Regresjons- og Healingreise» (QHHT) kan informasjon framkommet i sesjonen i noen tilfeller brukes som grunnlag for bloggartikler publisert på matrixhealing.no når/om klienten har godkjent dette. Innholdet blir anonymisert for å beskytte klientens identitet. Lydopptak i forbindelse med «Regresjons- og Healingreise» (QHHT) blir lagret i kryptert form på lokal disk og/eller i privat passordbeskyttet sky.

Betaling/oppgjør: Forskuddsbetaling gjelder for bestilling av tjenestene "Fjernhealing", "ERS" (på avstand) og "Energi-spa". Betalingsmåter som støttes er PayPal og Vipps, samt betaling til konto fra nettbank. Tjenesten utføres som hovedregel ikke før betaling har blitt registrert/mottatt. Andre tjenester skal som hovedregel betales kontant ved oppmøte. Har klienten allerede sendt oppgjør forskuddsvis må dette kunne bekreftes før oppmøtet.

Ved eventuell avtale om betaling etterskuddsvis skal oppgjør sendes i løpet av bestillingsdagen, eller til den tid/dato som har blitt avtalt. Om betaling ikke er mottatt innen 5 dager i henhold til forannevnte betingelser, vil det påløpe et purregebyr på kroner 100,-. Klienten vil da bli varslet pr. Epost eller telefon/sms om dette. Ny frist vil da være 14 dager fra den dagen varselet ble sendt. Ved fortsatt manglende betaling for utførte tjenester etter dette, vil kravet bli sendt til ekstern innkrever med de ekstra gebyrer det eventuelt medfører.
NB! Klienter er selv ansvarlig for å notere seg det som er avtalt angående pris og betalingsfrist. Matrixhealing.no sender IKKE ut giro. Eventuell ekstern innkrever kan imidlertid gjøre dette om frister ikke har blitt overholdt.

Priser: Matrixhealing.no forbeholder seg retten til å kunne endre priser uten spesielt varsel. Alle oppgitte priser er nettopriser. Det tilkommer ikke merverdiavgift. Ved bestilling er det prisene på nettsiden i bestillingsøyeblikket som til enhver tid vil være gjeldende. Unntak kan være om klienten har fått avtale om annen pris.

Endring av avtaletidspunkt: Alle bestillinger gjort via bestillingsskjemaet og/eller per telefon er bindende. For tjenester hvor fysisk oppmøte er påkrevd, må eventuell forespørsel om endring av avtalt oppmøtedag skje per telefon eller epost, senest innen klokken 12.00 dagen før. Eventuell forespørsel om endring av klokkeslett samme dag må skje per telefon minst 3 timer før opprinnelig avtalt klokkeslett. Ved for sen varsling forbeholder Matrixhealing.no seg retten til å kunne kreve et ekstra gebyr på inntil kr. 100,-.

Avbestilling: Avbestilling av bindende avtale om kjøp uten at det blir oppgitt noen rimelig årsak medfører et gebyr på kr. 150,-, med unntak av Regresjons- og Healingreise / QHHT hvor gebyret er kr. 300,-. Det gjøres unntak for dette om ny bestilling/avtale blir gjort samme dag.

Fravær: Ved fravær fra avtale uten å ha gitt beskjed forplikter klienten seg til å betale et gebyr på kr. 300,-, med unntak av Regresjons- og Healingreise / QHHT hvor gebyret er kr. 600,-. Dette som erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Unntak gjøres kun om det kan dokumenteres at klienten ble rammet av omstendigheter som forhindret muligheten til å gi beskjed innen rimelig tid.

Bestillingbekreftelse: Bekreftelse på bestillinger og eventuell videre kommunikasjon gjøres på SMS, epost eller telefon. Det er Matrixhealing.no sitt ansvar å forsøke og kontakte klienten på nevnte måter, mens kjøperen selv står ansvarlig for å være tilgjengelig/svare på kontakthenvendelser i forbindelse med bestilling/levering. Om det ikke lykkes Matrixhealing.no å få tak i/få svar fra klienten vil tjenesten leveres i henhold til det ønskede tidspunktet oppgitt i bestillingen (gjelder fjernhealing og Energi-spa). I tilfeller hvor klienten ikke har oppgitt ønsket tidspunkt vil tjenesten leveres på et tidspunkt valgt av Matrixhealing.no. Med tidspunkt menes her dato og klokkeslett.

Telefonbestilling: Ved personlig kontakt per telefon blir eventuell bestilling bekreftet der og da. I slike tilfeller godtar klienten automatisk de gjeldende vilkår/betingelser.

Levering: Avtalen om kjøp varer/gjelder fram til tjenesten har blitt levert, i henhold til det avtalte tidspunkt for levering. Har det blitt bestilt mer enn en tjeneste og/eller gjentatte behandlinger av samme art, gjelder avtalen om kjøp helt til den siste bestilte/avtalte tjenesten har blitt levert.

Ved bestilling av tjenester uten valgt tidspunkt eller tidsbegrensning vil tjenesten bli utført/levert samme dag eller senest 7 dager etter bestilling.

Angrerett: Loven om angrerett gjelder ikke ved kjøp av disse tjenestene. (Kapittel 5. Angrerett ved avtaler om andre tjenester enn finansielle tjenester - § 19. Unntak fra og begrensninger i angreretten - b) enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom.)


Matrixhealing.no forbeholder seg retten til å kunne avvise klienter samt kansellere og/eller foreslå endring av en inngått avtale uten å oppgi årsak til dette, om det finnes eller oppstår omstendigheter eller forhold som gjør at tjenesten ikke kan eller ønskes levert som avtalt. Om Matrixhealing.no velger å kansellere en inngått avtale, vil eventuelle innbetalte forskudd bli refundert i sin helhet.

Ved å godkjenne dette er du inneforstått med at de tjenester som tilbys av Matrixhealing.no, ikke er ment å erstatte foreskrevne legemidler og/eller tradisjonell medisinsk behandling. Endringer i eksisterende behandlingsopplegg skal alltid skje i samråd med en lege.

Forrige side: Kontakt